Çerez Örnek

Organik Tarım Programı

Program Çıktıları

1 Organik tarım için gerekli temel bilim konularını öğrenebilme.
2 Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak, her türlü bilimsel bilgiye ulaşabilme becerisine sahip olabilme.
3 Organik bitki ve hayvan türlerinde genetik ve ıslah konularını öğrenebilme.
4 Organik (bitkisel ve hayvansal) üretim ilkeleri ve mevzuatı ile çevre koruma konusunda bilgi sahibi olabilme ve uygulayabilme.
5 Organik bitkisel ve hayvansal üretim tekniklerini öğrenebilme ve uygulayabilme.
6 Organik tarımda bitki besleme, organik gübreleme ve sulama yöntemlerini öğrenebilme ve uygulayabilme.
7 Organik tarımda hastalık ve zararlılarla mücadele yöntemlerini öğrenebilme ve uygulayabilme.
8 Organik ürünlerin kalite kontrolü, muhafazası ve pazara hazırlanması konusunda bilgi sahibi olabilme.
9 Yeni tarımsal teknolojilerin üreticiye benimsetilmesinde kullanılacak araç ve yöntemler konusunda bilgi sahibi olabilme.
10 Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olma.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) 5. Düzey (Önlisans Eğitimi) Yeterlilikleri

Bilgi (Kuramsal, Olgusal)

1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

Beceriler (Bilişsel, Uygulamalı)

1 Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

Yetkinlikler (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği)

1 Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

Yetkinlikler (Öğrenme Yetkinliği)

1 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2 Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
3 Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.

Yetkinlikler (İletişim ve Sosyal Yetkinlik)

1 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
2 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
4 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

Yetkinlikler (Alana Özgü Yetkinlik)

1 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BİLGİ 1                    
BECERİLER 1                    
2                    
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği) 1                    
2                    
3                    
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği) 1                    
2                    
3                    
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik) 1                    
2                    
3                    
4                    
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik) 1                    
2                    

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ