Çerez Örnek
canlı destek

Süt ve Besi Hayvancılığı

Süt ve Besi Hayvancılığı Programı

Program Çıktıları

1 Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı kümes hayvanları üretimi, yetiştirme ve besleme için gerekli temel bilim konularını öğrenebilme.
2 Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak, her türlü bilimsel bilgiye ulaşma becerisine sahip olabilme.
3 Hayvancılıkta genetik ve ıslah konularını öğrenebilme.
4 Yem üretimi, yem analizi ve değerlendirilmesi ile rasyon hazırlama tekniklerini öğrenebilme ve uygulayabilme.
5 Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı kümes hayvanları üretim tekniklerini öğrenebilme ve uygulayabilme.
6 Hayvancılıkta hayvan hastalıklarını ve sağlık koruma yöntemlerini öğrenebilme.
7 Hayvansal ürünlerin kalite kontrolü, muhafazası ve pazarlanması konusunda bilgi sahibi olabilme.
8 Yeni hayvansal üretim teknolojilerinin üreticiye benimsetilmesinde kullanılacak araç ve yöntemler konusunda bilgi sahibi olabilme.
9 Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olma.
10 -

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) 5. Düzey (Önlisans Eğitimi) Yeterlilikleri

Bilgi (Kuramsal, Olgusal)

1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

Beceriler (Bilişsel, Uygulamalı)

1 Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

Yetkinlikler (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği)

1 Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

Yetkinlikler (Öğrenme Yetkinliği)

1 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2 Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
3 Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.

Yetkinlikler (İletişim ve Sosyal Yetkinlik)

1 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
2 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
4 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

Yetkinlikler (Alana Özgü Yetkinlik)

1 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BİLGİ 1                    
BECERİLER 1                    
2                    
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği) 1                    
2                    
3                    
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği) 1                    
2                    
3                    
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik) 1                    
2                    
3                    
4                    
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik) 1                    
2                    

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ